Croeso gan y Gwir Barchedig Marcus Stock

Esgob Leeds, Cadeirydd Gwasanaeth Addysg yr Eglwys Gatholig

 

Ers canrifoedd, mae’r Eglwys Gatholig wedi gwneud darparu gofal bugeiliol ac addysg yn ganolog i’w chenhadaeth i efengylu a chyhoeddi Efengyl Iesu Grist ledled y byd.

Heddiw yn yr oes ddigidol hon, a’r peryglon sy’n dod yn ei sgil, mae darparu cwricwlwm ACRh Catholig (Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb) o ansawdd uchel yn rhan hanfodol o’n hymateb i gadw plant yn ddiogel. Addysgwyr naturiol sylfaenol plant yw eu rhieni, ac felly y bydd bob amser. Mae ysgolion Catholig yn cefnogi rhieni i arfer eu cyfrifoldebau yn y rôl hon ac maen nhw fwyfwy yn y rheng flaen wrth ymdrin â’r heriau y mae llawer o bobl ifanc yn eu hwynebu.

Felly, mae’n bleser gennyf gyflwyno’r Cwrs E-Ddysgu ACRh hwn. Datblygwyd y rhaglen hyfforddi ar-lein hon ar gyfer athrawon gan Wasanaeth Addysg yr Eglwys Gatholig gydag Adnoddau Ten Ten.

Mae’r hyfforddiant a’r cwricwlwm enghreifftiol wedi’u gwreiddio’n ddwfn a ffyddlon yng ngweledigaeth yr Eglwys Gatholig sef bod bodau dynol wedi eu creu ar lun a delw Duw, a gwirionedd ac ystyr rhywioldeb dynol. Mae cynnwys y cwricwlwm yn seiliedig ar yr urddas a roddwyd gan Dduw i bob disgybl ac mae deall y Rhinweddau yn hyfforddi ein plant a’n pobl ifanc i wneud dewisiadau iach a buddiol ar gyfer gweddill eu hoes.

Hoffwn ddiolch i chi am eich ymrwymiad i wneud addysgu ACRh Gatholig yn llwyddiant. Diolch i chi hefyd am y gefnogaeth a roddwch i rieni yn eu rôl a’r arweiniad bugeiliol yr ydych yn ei ddarparu i bobl ifanc wrth i chi gyflawni eich galwedigaeth fel athro yn eich ysgol Gatholig.

Dechrau